Neighboring houses

PROJECT TEAM: Chulska Julia / Yevgeniy Scherbakov

YEAR 2015
AREA 298
LOCATION Vyshgorod / Ukraine

Neighboring houses

PROJECT TEAM: Chulska Julia / Yevgeniy Scherbakov

YEAR 2015
AREA 298
LOCATION Vyshgorod / Ukraine

GET A CONSULTATION

GET A CONSULTATION: